Моє ОСББ

Керуємо будинком, дружимо з мешканцями

Договір публічної оферти

м. Львів                                                                                                                25.06.2016р.

Фізична особа-підприємець Пашко Василь Теодозійович (далі - Виконавець), який належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України, з однієї сторони, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (далі - Користувач) послуги з надання доступу до онлайн сервісу. Цей договір оферти є публічним, і згідно Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Користувачів (далі - Договір), прийняття умов якого вважається акцептом даної оферти.

1. Визначення термінів

1.1. Послуги з надання доступу до онлайн сервісу (далі - Послуги) - набір послуг, що надаються Виконавцем Користувачеві, на умовах Договору, шляхом надання протягом певного часу можливості користуватись онлайн сервісом МоєОСББ, що розташований в мережі Інтернет за адресою: http://moeosbb.com (далі - Сервіс).

1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця, викладена на сайті Сервісу, адресована необмеженому колу осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов даного Договору.

1.4. Сторони - Користувач та Виконавець разом.

1.5. Сторінка реєстрації - інтернет-сторінка, розташована за адресою http://moeosbb.com/sign та призначена, для введення необхідних для реєстрації Користувача в Сервісі.

2. Предмет договору

2.1. Даний Договір є публічною офертою, який вважається укладеним між Користувачем та Виконавцем, в момент реєстрації Користувача на Сторінці реєстрації та акцепту умов Договору.

2.2. В порядку та на умовах визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Користувачу, а Користувач зобов’язується прийняти надані Послуги, зокрема:
- надати протягом певного часу можливість користуватись Сервісом;
- забезпечити обслуговування та підтримку працездатності Сервісу;
- надати Користувачу інформацію, необхідну та достатню для забезпечення роботи Користувача в Сервісі.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надавати Користувачу Послуги, вказані в п.2.2. Договору, належним чином і в строк відповідно до умов Договору з урахування положень чинного Законодавства.

3.1.2. Забезпечити можливість доступу Користувача до Сервісу з використанням логіну і паролю Користувача. Виконавець не несе відповідальності за неможливість викорстання Сервісу Користувачем з причин, що не залежать від Виконавця.

3.1.3. Не розголошувати реєстраційні дані Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.1.4. Повідомляти Користувача про зміни вартості Послуг, умов обслуговування, методів оплати, інших умов Договору не менше ніж за 14 календарних днів, шляхом розміщення інформації на сайті http://moeosbb.com

3.1.5. Не змінювати вартість Послуг, що вже оплачені Користувачем.

3.1.6. Приймати до розгляду пропозиції Користувача щодо покращення роботи Системи та якості надання Послуг.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вимагати від Користувача виконання умов Договору.

3.2.2. Тимчасово призупинити надання Користувачу Послуг з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню Послуг, на час усунення таких причин. При цьому вже здійснена оплата за Послуги за даний період не повертається Користувачу.

3.2.3. Призупинити надання Користувачу Послуг у випадках порушення Користувачем зобов’язань, прийнятих у відповідності з Договором. При цьому вже здійснена оплата за Послуги за даний період не повертається Користувачу.

3.2.4. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Користувача, не повертати Користувачу вартість оплачених Послуг.

3.2.5. Розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані Користувача без попередження, якщо Користувач на протязі року не користувався функціоналом Системи.

3.2.6. Використовувати електронну пошту Користувача, вказану при реєстрації, з метою розсилання повідомлень технічного та адміністративного характеру, новин, тощо.

3.2.7. Створювати новий функціонал Системи, та вносити зміни у вже існуючий на свій розсуд, враховуючи відгуки та побажання Користувача.

3.2.8. Залучати третіх осіб для надання Послуг Користувачу.

3.3. Користувач зобов’язується:

3.3.1. Визнати і погодитись з тим, що Сервіс містить інформацію, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими міжнародними законами. Ні сам Користувач, ні інші особи за сприяння з боку Користувача, не копіюватимуть і не змінюватимуть програмне забезпечення; не створюватимуть програми, похідні від програмного зебезпечення, не проникатимуть в програмне забезпечення з метою отримання кодів програмного забезапечення; не здійснюватимуть продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо прав користування Сервісом а також не модифікуватимуть Послуги, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.

3.3.2. До укладення Договору ознайомитись зі змістом та умовами Договору, вартістю Послуг розміщеними на сайті Сервісу за адресою http://moeosbb.com

3.3.3. Надати правдиву, точну і повну інформацію про себе. Якщо Користувач надає невірну інформацію або Виконавець має серйозні підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна, або неточна, Виконавець має право призупинити або відмовити Користувачу у користуванні Сервісом.

3.3.4. Не допускати до користування Сервісом сторонніх осіб використовуючи логін та пароль Користувача.

3.3.5. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіну та паролю для доступу до Сервісу, а також за все, що буде зроблено на Сервісі під логіном та паролем Користувача.

3.3.6. Негайно повідомляти Виконавця про будь-які випадки доступу до Сервісу за логіном та паролем Користувача без відома Користувача та про будь-яке порушення безпеки.

3.3.7. Виконувати вимоги Закону України "Про захист персональних даних" відносно інформації, яку Користувач розміщує в Системі.

3.3.8. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця на умовах Договору.

3.3.9. Користувач не має права передавати свої права за Договором третій стороні.

3.4. Користувач має право:

3.4.1. Акцептувати даний Договір пройшовши процедуру реєстрації на сторінці реєстрації.

3.4.2. Користуватись Послугами в обсязі та на умовах відповідно до Договору протягом всього терміну їх надання.

3.4.3. Звернутись до Виконавця з заявою про зміну логіну для доступу до Системи. Виконавець, для зміни логіну, може вимагати підтверджуючих документів від Користувача.

3.4.4. Звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення роботи Системи та якості надання Послуг.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Послуги надаються на підставі Договору. Діями, які свідчать про згоду дотримуватись умов Договору є акцепт Договору на сторінці реєстрації Користувача.

4.2. Користувач сплачує Виконавцю за Послуги відповідно до цін, які публікуються на сайті Сервісу за адресою http://moeosbb.com

4.3. Виконавець в односторонньому порядку встановлює ціни та умови надання Послуг через розміщення інформації на сайті Сервісу за адресою http://moeosbb.com з урахуванням умов п. 3.1.4.

4.4. Одного разу встановлені ціни та умови надання Послуг діють до наступної зміни, а також протягом всього оплаченого Користувачем періоду.

4.5. Вартість Послуг, умови обслуговування, методи оплати повідомляються Користувачу шляхом розміщення інформації на сайті http://moeosbb.com

4.6. Послуги надаються Користувачу після оплати Користувачем відповідного терміну користування Послугами на умовах повної передоплати.

4.7. Користувач має право на отримання Послуг за умови попередньої оплати даних Послуг.

4.8. Оплата Послуг здійснюється Користувачем в українських гривнях у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.9. Термін користування Послугами розраховується в календарних місяцях. Оплата Послуг Користувачем проводиться за відповідну кількість календарних місяців.

4.10. Користувач самостійно обирає початок терміну користування:
- з місяця в якому здійснена оплата за Послуги. При цьому незалежно від дня оплати вважається оплаченим повний місяць користування;
- з першого числа наступного місяця після місяця в якому здійснена оплата за Послуги.

4.11. Якщо Користувач не повідомив Виконавця про обраний початок терміну користування, тоді Виконавець дає доступ Користувачу до Сервісу з першого числа наступного місяця після місяця в якому здійснена оплата за Послуги.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання чи не належне виконання свої обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не компенсує Користувачу прямі або непрямі збитки, заподіяні Користувачу в результаті використання або неможливості користування Послугами.

5.3. Виконавець не несе відповідальність за якість каналів зв’язку, за допомогою яких здійснюється доступ до Сервісу.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Користувача, які є прямим або непрямим результатом дій чи бездіяльності Користувача та/або третіх осіб.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки Користувача та/або третіх осіб, незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за можливу втрату чи псування даних, яка може статись у випадку несанкціонованого доступу до Системи з використанням логіну та паролю Користувача.

5.7. Користувач повністю відповідає за всю інформацію, яку він вносить в Систему, а також робить доступною за допомогою Системи. Ні за яких обставин Виконавець не несе відповідальності за інформацію розміщену Користувачем в Системі.

5.8. Користувач самостійно відповідає за вміст інформації, переданої ним або іншою особою з використанням логіну та паролю Користувача в Систему, а також шкоду заподіяну його діяннями особам або майну громадян, юридичним особам, державі.

5.9. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження та конфіденційніть логіну та паролю для доступу до Системи. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання логіну та паролю Користувача третіми особами.

6. Гарантії

6.1. Виконавець гарантує Користувачу:

6.1.1. Що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

6.1.2. Збереження даних Користувача, внесених в Сервіс, під час надання Послуг та на протязі одного року після закінчення користування Послугами.

6.1.3. Що не розголошує інформацію про Користувача та інформацію розміщену Користувачем в Системі третім особам, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Користувач гарантує Виконавцю:

6.2.1. Що вказав в Сервісі повні та достовірні дані про свою організацію, не порушує авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та діє згідно вимог чинного законодавства України.

6.2.2. Що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання обов’зяків за Договором, що стались внаслідок виникнення форс-мажорних обставин, в тому числі:
- дій органів державної влади (прийняття нормативно-правових актів і т.п.);
- пожежа, повінь, землетру, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та збої в роботі комп’ютерних мереж, страйк, громадські заворушення, безпорядки та інші обставини.

7.2. По завершенні таких обставин сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

8. Термін дії Договору, внесення змін та розірвання

8.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту розміщення її в мережі Інтернет за адресою http://moeosbb.com та діє до моменту відкликання її Виконавцем.

8.2. Умови Договору набувають чинності для Користувача з моменту його реєстрації в Системі, про що свідчить Акцепт Користувачем Публічної оферти.

8.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Договору в будь-який момент на власний розсуд.

8.4. З усіх питань, неврегульованих Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

9. Порядок вирішення суперечок

9.1. Суперечки та розбіжності за Договором вирішуються Сторонами шляом переговорів, а в разі недосягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші умови

10.1. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачинех в Договорі, Сторони повинні керуватись чинним законодавством України.

10.2. Визнання судом недійсним будь-якого із положень Договору не призводить до недійсності інших положень чи Договору в цілому, а також не призводить до втрати ним юридичної сили.

10.3. Користувач не має права передавати чи переуступати жодні права чи зобов’язання за цим Договором.

10.4. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця.

11. Реквізити

Виконавець:

Фізична особа-підприємець
Пашко Василь Теодозійович
ІПН 2870111294
м. Львів, вул. Зелена, 69А, кв. 7
Тел.: 067-672-11-27
Поточний рахунок: UA323253210000026006053768172
Львівська філія ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 325321
Платник єдиного податку, 3-тя група за ставкою 5%

________________________ Пашко В.Т.

М.П.